Announcements,fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

17 Août , 2017  

« Fa ny fahasoavan’Andriamanitra no nahatoy izao ahy… » 1 Kor 15:10

Amin’ny alahelo lehibe nefa koa amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no hilazana anareo fa nodimandry tamin’ny  15 aogositra 2017 i dadan’i Hubert sy Mamy rehefa nivahiny teto nandritra ny 93 taona.

Mangataka antsika ny hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

Ny FKMSM dia miara-ory tanteraka ary mirary fiononana ho an’ny fianakaviana.

,

détente | ala-voly,fkmsm,kermesse,projet | tetikasa,solidarité | sosialy

Misaotra sy mankasitraka Tompoko ! Avec tous nos remerciements !

12 Sep , 2016  

 

Am-pifaliana tokoa no isaoranay anareo eram-po sy eran-tsaina noho ny fanontronanareo anay tamin’ny sakafo izay nokarakarainay ho fanohanana ny tetikasan’ny Fiangonana FKMSM any Madagasikara.
Manan-danja lehibe tokoa ny voa izay nafafinareo, mankasitraka tompoko!
Ilay Andriamanitra manakarem-pahasoavana anie mbola hameno ny sompitrareo sy hitahy anareo.
Misaotra koa an’ireo izay nitondra am-bavaka ny fotoana na dia tsy afaka tonga aza. Manome fotoana anareo sahady izahay hiaraka hanohy ny ezaka amin’ny herin-taona.
Mirary soa indrindra

Ny vaomieran’ny Tetik’asa

————

Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre participation au repas que nous avons organisé pour soutenir les projets de la FKMSM à Madagascar.
Les graines que vous avez semées sont d’une grande valeur, mille mercis!
Que le Dieu de l’abondance garnisse encore votre grange et vous bénisse.
Merci également à ceux qui ont porté ce moment en prière même s’ils n’ont pas pu se déplacer. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour l’année prochaine!

L’équipe des Projets

, , ,

nouvelles | vaovao,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

12 Juil , 2016  

Filazana manjo Mbola

« Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahana aho; nitahiry ny finoana aho »

2 Timoty 4 : 7

Amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesana antsika fa

ny dadan’i Manitra, Mbola sy Miangalisoa ary Andry dia nodimandry ny 9 Jolay 2016.

Alefa amintsika ny faire-part ho fampandrenesana sy hiarahana mitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Ny FKMSM dia miara-ory tanteraka ary mirary fiononana ho an’ny fianakaviana.

 

, ,

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

28 Août , 2015  

Amin’ny Finoana sy Fanantenana ny Fitsanganana ny tena amin’ny maty no ampandrenesana antsika mpiara-mivavaka :

jaona

Mangataka antsika ny hitondra am-bavaka hampahery ny fianakaviana.

Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.

_______

Une cérémonie religieuse d’adieu qui se déroulera ce samedi 29 Août 2015 à 10h00 au FUNÉRARIUM DE VITRY SUR SEINE sis 49 quai Jules Gesdes VITRY SUR SEINE.

 » Ny voarain’Andriamanitra ary, ka afaka taty
An-tany be mahory dia lasa nody fa tsy maty tsy akory. »

Fihirana FFPM 676

fkmsm,solidarité | sosialy

@genda | Filazana manjo

24 Fév , 2015  

Tompoko,
Amin’ny finoana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty no ampandrenesana antsika mpianakavin’ny finoana fa nodimandry ny Zoma 20 Febroary teo ny dadan’i Beby.
Koa mangataka antsika ny hitondra am-bavaka ny fianakaviany ahazoana fiononana feno sy fampaherazana avy @ Jesosy Tompontsika.
Iangaviana isika hampita izao filazàna izao amin’ireo namana izay mety tsy tratra antso amin’ny mail.
Misaotra tompoko.

Jaona 17:24
« Ray ô, tiako mba ho any Amiko amin’ izay itoerako koa ireo izay nomenao Ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao Ahy izy; fa efa tia Ahy Ianao, talohan’ ny nanorenana izao tontolo izao. »

, ,